ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี

 

ดัชนี

ตัวชี้วัด
1. ความโปร่งใส ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล
EB1 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ ในการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์จังหวัด

มีคำสั่งมอบหมายหน้าที่การงานให้ปฏิบัติและรับผิดชอบของสำนักงานฯ ซึ่งกำหนดตัวบุคคลในการปฏิบัติหน้าที่เผยแพร่ข่อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์สำนักงาน

มีการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานีต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน โดยข้อมูลที่เผยแพร่ ได้แก่ ประวัติความเป็นมา โครงสร้างการบริหารงาน ข้อมูลคณะผู้บริหาร แผนปฏิบัติราชการประจำปี และผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ตามกรอบแนวทางที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนด

มีการกำกับติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

EB1 (2) จังหวัดมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

นโยบายและยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564 ฉบับทบทวน) 

วัฒนธรรมองค์กร

ค่านิยมหลักขององค์กร

โครงสร้างหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 2 การมีส่วนร่วม
EB2 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบให้ภาคประชาชนหรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่องผู้ช่วยคนพิการรประจำจังหวัดอุทัยธานี

แนวทางการดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ

EB2 (2) จังหวัดมีการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือวางระบบให้ภาคประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ซึ่งดำเนินการสรุปทุกเดือน และแจ้งให้กระทรวงฯ ทราบปีละ 1 ครั้ง

ตัวชี้วัดที่ 3 การจัดซื้อจัดจ้าง
EB3 (1) จังหวัดมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)

ไม่มีการดำเนินการ เนื่องจาก ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไม่มีโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อครั้งเกิน 500,000.- บาท

EB3 (2) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเินินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
EB3 (3) จังหวัดมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
EB3 (4) จังหวัดมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเป็นระบบ
2. ความพร้อมรับผิด ตัวชี้วัดที่ 1 การดำเนินงานตามภารกิจ
EB4 (1) จังหวัดมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

http://www.uthaithani.m-society.go.th/แผนปฏิบัติการสำนักงานพ

EB4 (2) จังหวัดมีการเผยแพร่รายงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี
EB4 (3) จังหวัดมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ตัวชี้วัดที่ 2 การปฏิบัติงานตามหน้าที่
EB5 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามมาตราการกลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มาปฏิบัติงานของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตัวชี้วัดที่ 3 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
EB6 จังหวัดมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัดต่อสาธารณชน

http://www.uthaithani.m-society.go.th/ประกาศเรื่องนโยบายคุณธ

ตัวชี้วัดที่ 4 การจัดการเรื่องร้องเรียน
EB7 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียน ของจังหวัด

คำสั่งสำนักงานฯ มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนอย่างชัดเจน

ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนตามเอกสารโดยเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงานฯและรายงานสรุปผลการจัดการเรื่องร้องเรียน

3. ความปลอดจาก การทุจริตในการ ปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 1 การรับสินบน
EB8 จังหวัดมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกัน     การรับสินบน

แบบรายงานผลการดำเนินการตามกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

4. วัฒนธรรม คุณธรรม ในองค์กร ตัวชี้วัดที่ 1 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต
  EB9 จังหวัดมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในจังหวัด

ไม่มีการดำเนินการ มีเพียงการส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เท่านั้น

ตัวชี้วัดที่ 2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB10 (1) จังหวัดมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ ทัพซ้อนในจังหวัด
EB10 (2) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการกลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนในจังหวัด
ตัวชี้วัดที่ 3 แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
EB 11 (1) จังหวัดมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
EB 11 (2) จังหวัดมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปราม การทุจริต หรือแผนที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัดที่ 4 การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน
5. คุณธรรมการ ทำงานในหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ 1 มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
EB12 (1) จังหวัดมีการกำหนดมาตรการกลไล หรือการวางระบบในการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือ

อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี

รายงานการประชุมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 1/2561 ติดตามการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานฯ

EB12 (2) จังหวัดมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน ด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้