ประชุมวิดิทัศน์ VDO Conference เพื่อการบูรณาการขับเคลื่อนนโยบาย

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 นายไมตรี ไตรติลานันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ (สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด,สำนักงานแรงานจังหวัด,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด,สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี) หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อการบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาสังคมในพื้นที่ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีนโยบายให้หน่วยงาน พม. ในพื้นที่ 76 จังหวัด บูรณาการการขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาสังคม ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้สามารถขับเคลื่อนงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และกลุ่มเป้าหมาย โดยมี นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์     เป็นผู้ดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุทัยธานี (POC) ศาลากลางชั้น 5