Category Archives: ไม่มีหมวดหมู่

ประกาศเจตนารมณ์

ประกาศเจตนารมณ์

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน ตุลาคม 2561

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน ธันวาคม 2561

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน มกราคม 2562

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน มีนาคม 2562

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน เมษายน 2562

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน พฤษภาคม 2562

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน มิถุนายน 2562

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน กรกฎาคม 2562

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน สิงหาคม 2562

ติดตามลงพื้นที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี

 

รายงานสถานการณ์ทางสังคม

>รายงานสถานการณ์ทางสังคม จังหวัดอุทัยธานี<

>รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอุทัยธานี<

>รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุจังหวัดอุทัยธานี<

>โครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด<