Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษา ประกวดออกแบบโลโก้ “1300 สายด่วน พม.”

รายละเอียด ประกวดออกแบบโลโก้ “1300 สายด่วน พม.”

เจตจำนงสุจริตของผู้บริการ

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี

ค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร ของ สป.พม.


การประกวดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ผลการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2561