Category Archives: ข่าวกิจกรรม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562

เข้าร่วมสังเกตการณ์ซ้อมแผนตอบโต้และจัดการความรุนแรง โรงพยาบาลอุทัยธานี

เฝ้าระวังและป้องกันการกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรีพิการ

ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจรับประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน

ลงพื้นที่ติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการฯ โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำอาสาสมัครในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาส ตำบลดอนขวาง