Category Archives: ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี (อพม. ใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การประชุมคณะทำงานเชิงบูรณาการ ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดอุทัยธานี

มอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรเครือข่าย สานพลังผู้สูงวัย ส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชน