Category Archives: ข่าวกิจกรรม

การตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

โครงการอบรมครูโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดสุพรรณบุรี

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน

การเยี่ยมครอบครัวนักเรียนทุนพระราชทาน โครงการกองทุนกรศึกษา (ร.9)

พิธีมอบบ้านผู้สูงอายุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อคนทุกวัย กิจกรรม “ปรับปรุงบ้านใหม่ เพื่อตายายอยู่สบาย”