Category Archives: ข่าวกิจกรรม

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน

โครงการอบรมครูโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ให้แก่กลุ่มเป้าหมายในจังหวัดอุทัยธานี ปี 2562 ครั้งที่ 2

ส่งเสริมการรวมกลุ่ม เครือข่ายคนพิการ “ชมรมคนหูหนวกจังหวัดอุทัยธานี”

ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี