Category Archives: ข่าวการรับสมัคร

ประกาศ เรื่อง คัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานอัตราจ้างเหมาบริการ

๑. ประกาศ เรื่องคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานอัตราจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปราบการค้ามนุษย์จังหวัดอุทัยธานี  >>>ประกาศ ค้ามนุษย์<<<

๒. ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานอัตราจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่ง จนท.ช่วยปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดอุทัยธานี >>เจ้าหน้าที่ค้ามนุษย์<<