การจดทะเบียนคนพิการ

 

                การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการนั้น  ถือเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาคนพิการอย่างยั่งยืน อันจะทำให้คนพิการอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับคนทั่วไป  ดังนั้น  รัฐบาลไทยจึงได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติ   การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534 ขึ้น  เพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้รับสิทธิและโอกาสในการฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านการแพทย์  ศึกษา  อาชีพ  และสังคม  โดยคนพิการที่รับสิทธิและโอกาสดังกล่าว  ให้ยื่นจดทะเบียนคนพิการ

 

สถานที่จดทะเบียน

                1.  คนพิการที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  จดทะเบียนได้ที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ    จุดเดียว สำหรับคนพิการ (One – stop  services  center) อาคาร 1  ชั้น 1  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  ถนนกรุงเกษมสะพานขาว  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  กรุงเทพมหานคร  โทร. 0-2659-6170-1

                2.  คนพิการที่มีภูมิลำเนาในต่างจังหวัด  จดทะเบียนได้ที่จังหวัดที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด  ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด

                3.  คนพิการที่ไม่ได้อยู่ในภูมิลำเนาของตน  เช่น  ไปประกอบอาชีพอยู่ในจังหวัดอื่น หรือในกรุงเทพมหานคร  สามารถจดทะเบียนได้    จังหวัดที่ตนอาศัยอยู่

 

เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียน

                1.  เอกสารรับรองความพิการ  ซึ่งประเมินความพิการโดยแพทย์ของสถานพยาบาลของทางราชการ

                2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ  หรือบัตรประจำตัวต่างด้าว  หรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้  ในกรณีเป็นผู้เยาว์ใช้สูติบัตร  พร้อมทั้งต้นฉบับตัวจริง

                3.  สำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมทั้งต้นฉบับตัวจริง

                4.  รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  2  รูป

 

การจดทะเบียนแทน

                หากคนพิการไม่สามรถไปจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง  เนื่องจากมีสภาพความพิการมาก  มีความยากลำบากในการเดินทาง  เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือไร้ความสามารถ  ให้มีผู้อื่นมาจดทะเบียนแทนได้  ทั้งนี้ผู้จดทะเบียนแทนต้องนำเอกสารมาด้วย  ดังนี้

                1.  เอกสารหลักฐานของคนพิการ

                2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ  หรือบัตรประจำตัวต่างด้าว  หรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ของผู้จดทะเบียนแทน  พร้อมทั้งต้นฉบับตัวจริง

                3.  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้จดทะเบียนแทน  พร้อมต้นฉบับตัวจริง

                4.  ใบมอบอำนาจจากคนพิการหรือหนังสือรับรองจากทางราชการ

                5.  คำสั่งศาลในกรณีที่ศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือไร้ความสามารถ  หรือการจัดตั้งผู้ปกครองกรณีผู้เยาว์ไม่มีบิดา-มารดา  หรือบิดา-มารดาถูกถอนอำนาจปกครอง

 

สมุดประจำตัวคนพิการ

                คนพิการจะได้รับสมุดประจำตัวคนพิการเมื่อจดทะเบียนแล้ว  เพื่อนำไปแสดงในการขอรับบริการ สงเคราะห์  หรือการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการด้านต่าง ๆ  สมุดประจำตัวคนพิการนี้จะมีอายุ  5  ปีนับจากวันออกสมุด  เมื่อครบกำหนดแล้วจะต้องนำมาขอต่ออายุสมุดประจำตัวคนพิการตามสถานที่จดทะเบียน  พร้อมกับเอกสารที่ใช้ในการต่ออายุสมุด  หากสมุดประจำตัวคนพิการสูญหาย  ให้แจ้งความที่สถานีตำรวจ  และนำใบแจ้งความมายื่นขอจดทะเบียนใหม่

 

การต่ออายุสมุดประจำตัวคนพิการ

                เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นเมื่อสมุดประจำตัวคนพิการหมดอายุ  คนพิการจะต้องดำเนินการต่ออายุสมุดประจำตัวคนพิการด้วย  ซึ่งหลักฐานในการต่ออายุสมุดประจำตัวคนพิการ  ให้คนพิการนำสมุดประจำตัวคนพิการเล่มเดิมที่หมดอายุพร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน  มาขอรับบริการต่ออายุสมุด  โดยเจ้าหน้าที่ผู้จดทะเบียนฯ  จะตรวจสอบหลักฐานจากทะเบียนคนพิการของจังหวัด  แล้วจึงดำเนินการต่ออายุสมุดประจำตัวคนพิการในสมุดเล่มเดิมให้แก่คนพิการ  โดยไม่ต้องใช้เอกสารรับรอง                     ความพิการฉบับใหม่  ยกเว้นแต่ลักษณะของความพิการที่ระบุไว้ในเล่มเดิมไม่ชัดเจน  หรือสภาพความพิการเปลี่ยนแปลงไป  เจ้าหน้าที่ผู้จดทะเบียนฯ  จะให้คนพิการไปขอรับเอกสารรับรองความพิการฉบับใหม่  เพื่อใช้ประกอบการต่ออายุสมุดประจำตัวคนพิการ  สมุดประจำตัวคนพิการจะมีอายุ  5  ปี นับจากวันออกสมุด

 

บริการที่จะได้รับตามพระราชบัญญัติฯ

                บริการทางการแพทย์  คือ  การรักษาพยาบาล  เพื่อแก้ไขความพิการหรือเพื่อปรับสภาพความพิการ  กายอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการต่าง ๆ  คำแนะนำปรึกษาทางการแพทย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ติดต่อขอรับบริการได้ที่สถานพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ          

บริการทางการศึกษา  คือ  การเข้าเรียนในสถานศึกษาต่าง ๆ  อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายในการเรียน  คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษา  ติดต่อขอรับบริการได้ที่กองการศึกษาเพื่อคนพิการ  กรมสามัญศึกษา  หรือสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดทุกจังหวัด

                บริการทางอาชีพ  คือ  แนะนำการประกอบอาชีพ  การจัดฝึกอาชีพ  ให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ  ตลอดจนบริการจัดหางานในสถานประกอบการที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง  เรื่องการจ้างงานคนพิการที่ออกตามความใน พ.ร.บ. การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534

                บริการทางสังคม  คือ  ให้คำปรึกษาแนะนำ  บริการช่วยเหลือเด็กพิการ  และครอบครัวคนพิการที่มีฐานะยากจนและประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ  รวมถึงเบี้ยยังชีพคนพิการ  ให้กับคนพิการที่มีสภาพความพิการมากจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ และมีฐานะยากจน  ซึ่งบริการทางอาชีพและสังคม  ติดต่อขอรับบริการได้ที่หน่วยงานที่ให้บริการแก่คนพิการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์