การสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย

 

 

การสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย  ได้แก่  ครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในกรณีที่หัวหน้าครอบครัวถึงแก่กรรมต้องโทษจำคุก   สาปสูญหรือทอดทิ้งครอบครัว เจ็บป่วยร้ายแรง  พิการทุพพลภาพ ไม่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ด้วยเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

 

จะพิจารณาให้การสงเคราะห์ครอบครัว ๆ ละ ไม่เกิน 2,000 บาท  ติดต่อกันไม่เกิน 3 ครั้ง เพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพหรือค่าใช้จ่ายในการครองชีพ  รวมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาและให้บริการแก่ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยในแหล่งชุมชนต่าง ๆ

 

เอกสารในการยื่นคำขอ

                1.  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ฉบับ

                2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ฉบับ

                3.  สำเนาสมุดจดทะเบียนคนพิการ  (กรณีพิการ)