ประชุมคณะกรรมการอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 3/2560