การจัดระเบียบสังคมเชิงบูรณาการ “ชุดปฏิบัติการ ปคม.” เพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 นางอรุณี เต็งสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี และนายมนูญ ทองผุด ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี นำทีม “ชุดปฏิบัติการ ปคม.” ร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ กองกำลังรักษาความสงบและเรียบร้อย (กกล.รส.จ.อน.) ฝ่ายปกครองอำเภอ สถานพินิจฯ และสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการและร้านเกม (พื้นที่เสี่ยง) ในเขตอำเภอเมือง ร้านเกม 2 แห่ง ร้านอาหาร 2 แห่ง และอำเภอหนองขาหย่าง ร้านอาหาร 2 แห่ง