โครงการ เด็กและเยาวชนคนอุทัยสืบสานและอนุรักษ์งานหัตถศิลป์ไทยโบราณ ของกองทุนมากวงศ์-บูแชร์ เพื่อการศึกษาที่ขาดแคลน