โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ให้แก่กลุ่มเป้าหมายในจังหวัดอุทัยธานี ปี 2562 ครั้งที่ 2