โครงการเตรียมความพร้อมให้คนพิการและคนทุกวัยเพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยพิบัติ