โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเพื่อคืนคนดีสู่งสังคม สำหรับผู้ต้องขังกลุ่มพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2