โครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ปี 2561