โครงการอบรมให้ความรู้กับคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัว ในชุมชน (ศพค.) และแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ปี 2562