โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี (อพม. ใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562