โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและเสริมพลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการให้บริการกลุ่มเป้าหมายเชิงพื้นที่