โครงการอบรมครูโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดสุพรรณบุรี