โครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2562