โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรี และผู้สูงอายุ (การทำกระเป๋าผ้าแพทเวิร์ค) ของเทศบาลตำบลหนองฉาง