โครงการสมัชชาสวัสดิการสังคมระดับภาค หัวข้อ ทิศทางการขับเคลื่อน Productive Welfare เพื่อการพัฒนาและพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน