โครงการรั้วชุมชนป้องกันภัยยาเสพติด ของมูลนิธินายแพทย์ปรารถนา ประสงค์ดี