โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเด็กและเยาวชนบนพื้นที่สูง