โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรเครือข่ายสานพลังผู้สูงอายุส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชน กิจกรรมประชุมวางแผนการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ภายในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)