โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกกองทุนในการลดภาวะหนี้สิน ของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลประดู่ยืน