โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนยากจนภาคเหนือ รุ่นที่ 1 หลักสูตร “การถนอมอาหาร”