โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนยากจนภาคเหนือประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ รุ่นที่ 4 หลักสูตร พัฒนาฝีมือและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผักตบชวา