โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และเอกชนในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์