โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการและช่องทางการขยายโอกาสของผู้กู้ยืมเงินกองทุน พก.