โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงานตามนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับพื้นที่