โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2562