โครงการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายด้านคนพิการในจังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2562