โครงการกำจัดผักตบชวา สร้างอาชีพให้คนพิการ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 นางอรุณี เต็งสุวรรณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ร่วมโครงการกำจัดผักตบชวา บริเวณคลองยาง ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี และหัวหน้าส่วนราชการ   ร่วมโครงการ ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี ได้สนับสนุนงบประมาณการประกอบอาชีพให้กับกลุ่มคนพิการและผู้ดูแลตำบลหนองแก อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งได้นำผักตบชวามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตะกร้า กระเป๋า กล่องอเนกประสงค์ เป็นต้น