แผนยุทธศาสตร์จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2560-2564 ด้านเด็ก สตรี และคนพิการ