แผนผังองค์กร

ดร.ประสิทธิ์ มีช้าง

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี


นางจิรฐา เพ็งคล้าย

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวพรสวรรค์ วรวิศัลย์กุล

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสวัสดิการสังคม

และพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ

 

นางสาวดรุณี  มนัสวานิช

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มนโยบายและ

วิชาการ

นางปณิชา  วุฒิธรรมทวี

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคม

นางกชพรรณ  ธีรเชษฐมงคล

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางพัชรินทร์  อุ่มบางตลาด

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

ระดับ 1

นางมะลิวัลย์ นาทอง

พี่เลี้ยง

นางสาวธรรม์อร ศิริสาคร

นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ