แบบเสนอโครงการและหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน กองทุนคุ้มครองเด็ก

โดยขอความร่วมมือส่งโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนคุ้มครองเด็ก ภานในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

สามารถดาวโหลดเอกสารได้ที่นี่

แบบ คคด.02 (สำหรับจังหวัด) ครั้งที่ 4 <

หลักเกณฑ์ใช้เงินโครงการกองทุนคุ้มครองเด็ก 22-10-57 <