เวทีประชาคมเพื่อจัดทำข้อเสนอการพัฒนาและจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2560

วันที่ 28 มีนาคม 2560 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี จัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำข้อเสนอการพัฒนาและจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2560  ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี (นายไมตรี ไตรติลานันท์) เป็นประธานเปิดงาน  และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี (นางอรุณี เต็งสุวรรณ์) กล่าวรายงาน กิจกรรมประกอบด้วย

  • ประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ โดยคลังจังหวัดอุทัยธานี
  • วิเคราะห์สถานการณ์ทางสังคมและจัดทำข้อเสนอแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมของจังหวัดอุทัยธานี โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย แกนนำอพม. และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 80 คน