เวทีการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี