เยี่ยมเยียนผู้พลัดหลงเข้าป่าในเขตพื้นที่อำเภอบ้านไร่