เข้าร่วม โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิ บริการฯ ของชมรมคนหูหนวกจังหวัดอุทัยธานี