เข้าร่วมโครงการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสู่ความเป็นเลิศ ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี