เข้าร่วมกิจกรรม การติดตามลงพื้นที่ประเมินผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE