อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี มีเป้าหมายให้มีอาสาสมัครฯ อพม.ทั้งหมด ๘ อำเภอ ให้มีอาสมัครฯ อพม. ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน (อย่างน้อยหมู่บ้านละ ๑ คน) ปัจจุบันมีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น ๙๐๒ คน ประกอบด้วย

                  ๑. อำเภอเมืองอุทัยธานี    สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่     > อ.เมืองอุทัยธานี <

                  ๒. อำเภอทัพทัน                 สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่    อำเภอทัพทัน <

                  ๓. อำเภอสว่างอารมณ์     สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่    อำเภอสว่างอารมณ์ <

                  ๔. อำเภอหนองขาหย่าง  สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่    อำเภอหนองขาหย่าง <

                  ๕. อำเภอลานสัก               สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่    อำเภอลานสัก <

                  ๖. อำเภอหนองฉาง          สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่    อำเภอหนองฉาง <

                  ๗. อำเภอบ้านไร่              สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่    อำเภอบ้านไร่ <

                  ๘. อำเภอห้วยคต              สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่    อำเภอห้วยคต <