อพม. พบท่านพมจ.

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน ๘ อำเภอ เข้ารับมอบนโยบายการทำงานจาก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี