ส่งเสริมการรวมกลุ่ม เครือข่ายคนพิการ “ชมรมคนหูหนวกจังหวัดอุทัยธานี”