สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ศึกษาดูงานการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ