สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กรของ สป.พม.